fbpx

Покликані до любові і витривалості

«Основні засади формування духовності, активізації емоційно-ціннісного і компетентнісного розвитку педагогів на інноваційних засадах»

о. Юрій Карвацький

директор Центру

Галина Котис

Менеджер програм Центру

запрошені тренери

Освітня програма для підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Основні засади формування духовності, активізації емоційно-ціннісного і компетентнісного розвитку педагогів на інноваційних засадах» розроблена на основі сучасної державної освітньої політики, концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти.

Актуальність програми полягає у потребі активізації процесу духовного і культурного, а також емоційно-ціннісного розвитку педагогів, які, відповідно, таким чином зможуть забезпечити високу якість процесу освіти, котра, згідно українського законодавства, є «основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою»[1]. З іншого боку, актуальним в контексті програми є також є активізація у педагогів здатності відповідати на духовні потреби учнів та сприяти їхній реалізації.

Окремо варто зазначити, що Закон України «Про освіту» передбачає задоволення духовних потреб громадян шляхом заснування приватних закладів освіти, зокрема заснованих релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано згідно встановленого законом порядку. Вони мають право визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності. Наявність таких закладів, відповідно, зумовлює нагальну потребу відповідного підвищення кваліфікації їхніх педагогічних працівників у напрямку активізації розвитку духовних цінностей та сучасних компетенцій на інноваційних засадах.

З іншого боку, актуальність програми підкреслює те, що зміст освітніх програм, зокрема, якщо йдеться про заклади дошкільної освіти, має передбачати утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини. Чого в сучасних умовах практичного неможливо досягти без інноваційного підходу до формування духовності, а також активізації емоційно-ціннісного та компетентнісного розвитку педагогів. Безперервність такого підходу в закладах середньої освіти сприятиме тому, що усі учні, серед яких також і майбутні студенти закладів вищої духовної освіти, зусиллями сформованих і компетентних педагогів зможуть осягнути відповідні компетенції за допомогою духовного і культурного, а також емоційно-ціннісного розвитку.

У межах концепції нової української школи визначено цінності як еталон «бажаного й належного ставлення особистості до об’єктів матеріальної і духовної діяльності людей, до природи й суспільства»[2]. Саме цінності характеризують соціально й особистісно значущі сенси життя людей. Розрізняють загальнолюдські, національні, колективні, індивідуальні, родинні, духовні та інші цінності. Цінностями шкільної освіти, в свою чергу, визначені гуманізація, культурологічна спрямованість, громадянське виховання й розвиток, цінності прав і свобод дітей і молоді, працелюбність і відповідальність, екологічний світогляд, здатність навчатися впродовж життя, мовна та інформаційна культура, толерантність, цінність здорового способу життя. Підвищення кваліфікації за цією програмою, у свою чергу, допоможе активізувати у педагогічних працівників формування і розвиток духовної й емоційно-вольової сфери, а також сфери цінностей, особистих і професійних компетенцій загалом. Відтак це дозволить педагогічним працівникам якісно здійснювати формування загальнолюдських й інших цінностей в учнів на інноваційних засадах, відповідних компетентнісній парадигмі НУШ.

[1] Див.: Закон України «Про освіту», преамбула.

[2] Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с.

Оновлене сприйняття місії вчителя нової української школи актуалізує необхідність реалізації принципів педагогіки партнерства та особистісно-орієнтованої моделі освіти, адаптованих до вимог сучасності. Це, у свою чергу, відповідає потребі актуалізації у педагогів нерозривно пов’язаних із духовністю загальнокультурних і морально-етичних цінностей, формуванню яких вони мають сприяти в учнів. Що також сприятиме активізації ціннісної орієнтованості наскрізного процесу виховання, передбаченого концепцією НУШ.

Викладання теоретичного матеріалу з використанням опорного мультимедіа-конспекту. Постановка проблемних питань, виконання навчального проекту, застосування міні-дискусії, рольових ігор, дебатів та тренінгів. Виконання пошукових і творчих завдань із використанням теоретичного матеріалу; робота малих творчих груп; самостійний пошук необхідної довідкової інформації в різноманітних електронних ресурсах; консультації і супровід викладача.

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: систематичний поточний контроль знань під час практичних занять у формі опитувань, виконання завдань за темою занять, участі в обговоренні.

Метою освітньої програми є підвищення кваліфікації педагогічних працівників через активізацію їх духовного, емоційно-ціннісного та безперервного компетентнісного розвитку на інноваційних засадах, відповідно визначених у Законі України «Про освіту» та в Концепції нової української школи.

Також програма передбачає активізацію розвитку у педагогів необхідних компетенцій для сприяння організації ціннісно-орієнтованого процесу освіти на всіх рівнях, що, в свою чергу, позитивно вплине на формування наскрізного процесу виховання учнів, побудованого на ціннісних засадах.

Зміст освітньої програми «Основні засади формування духовності, активізації емоційно-ціннісного і компетентнісного розвитку педагогів на інноваційних засадах», зокрема цілісний і системний добір модулів і тем, ураховує особливості професійної діяльності вчителя нової української школи. Зміст програми визначається вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; Національною рамкою кваліфікації, освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.

         Зміст програми має практичну спрямованість, містить обов’язкову складову та охоплює змістовну, практичну (практично-зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації вчителів.

Педагогічні працівники закладів освіти різних рівнів акредитації та форм власності, а також представники різних суб’єктів освітньої діяльності. Зокрема, вчителі етики, християнської етики та філософсько-світоглядних дисциплін, а також педагогічні працівники закладів освіти, заснованих релігійними організаціями.

Освітня програма передбачає обов’язкову частину.

Обов’язкова частина складається з очних (очно-заочних) сесій (30 год.) і і дистанційного навчання (30 год.) і охоплює фахові навчальні модулі, а також самостійне опрацювання завдань, підготовку і захист навчальних проектів.

Таким чином, навчальний план освітньої програми передбачає 60 академічних годин, 2 ECTS-кредити (див. Табл. 1).

Під час підсумкової сесії відбувається презентація авторських творчих проектів (навчально-методичних розробок, презентацій, навчальних проектів).

Освітня програма передбачає очну, очно-заочну або дистанційну форму навчання.

         Очна форма навчання організовується ГС “Католицька освіта” через освітньо-методичні структури (зокрема, Освітнього центру Дзеровича) шляхом проведення:

  • тренінгових занять;
  • інтерактивних лекцій;
  • практичних занять;
  • дискусій;
  • самостійної роботи.

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Цікавить? Заповніть форму нижче і ми з вами зв'яжемось якнайскоріше.